I. ALGEMEEN

 

Art. 1               Er wordt gespeeld volgens de reglementen van de KNVB, voor zover niet vervangen door regels uit dit reglement.

Art. 2               Spelers mogen slechts in één team uitkomen. Uitzondering hierop is dat een keeper in maximaal 2 teams uit mag komen, mits deze teams niet in dezelfde klasse uitkomen.

Art. 2a             Indien een speler op meerdere spelerslijsten is vermeld, geldt de eerste gespeelde wedstrijd als bindend, voor het verdere verloop van het toernooi.

Art. 2b             Spelers kunnen niet meer worden bijgeschreven voor de kruis-/halve finalewedstrijden en finalewedstrijden.

Art. 2c             Het team dient er zelf voor te zorgen dat, middels een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., uiterlijk 24 uur voor aanvang van de wedstrijd één of meerdere spelers worden toegevoegd aan de spelerslijst (indien het maximum van 15 spelers nog niet bereikt is). Is dit niet gebeurd en de speler speelt toch mee, dan verliest het team met 5-0.

Art. 3               In principe wordt op alle doordeweekse avonden en op zaterdag gespeeld. Met wensen van de deelnemers wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden. De deelnemers kunnen uit hun wensen geen rechten laten voortvloeien.

Art. 4               In principe wordt er in alle klassen een halve competitie gespeeld. Zijn er te weinig teams in een poule om tot minimaal 4 wedstrijden te komen, dan wordt er een hele competitie gespeeld (6 poulewedstrijden).

Art. 4a             Wanneer er, vanwege een tekort aan inschrijvingen, slechts 4 poulewedstrijden gespeeld kunnen worden, dan krijgt ieder team het bedrag van € 21,- teruggestort.

Art 4b              Wanneer er, vanwege een overschot aan inschrijvingen, 6 poulewedstrijden (dit is het maximum) gespeeld gaan worden, dan krijgt ieder team een naheffing van € 21,-.

Art. 5               Gespeeld wordt in een Standaardklasse, Recreatieve Klasse, Super-recreatieve klasse en Damesklasse recreatief en Damesklasse prestatief.

Art. 6               Deelname in de Standaardklasse en de Damesklasse prestatief is niet aan beperkingen gebonden. In de Recreatieve klasse spelen teams waarvan de spelers in het voorafgaande seizoen niet hoger hebben gespeeld dan 3e klasse KNVB zaalvoetbal en/of 5e klasse KNVB veldvoetbal (standaardteams) en/of 5e klasse KNVB onderafdeling en/of 1e klasse NZVB zaalvoetbal.  In de Damesklasse recreatief spelen teams die ten hoogste 5e klasse KNVB veldvoetbal hebben gespeeld in het voorafgaande seizoen.

Art. 6a             In de Super-recreatieve klasse spelen teams waarvan geen enkele speler in het voorafgaande seizoen in welke (zaal)voetbalcompetitie dan ook is uitgekomen. Er mogen echter maximaal 2 spelers op de spelerslijst toegevoegd worden die in het voorafgaande seizoen ten hoogste 4e klasse KNVB zaalvoetbal, 3e klasse NZVB zaalvoetbal of 6e klasse KNVB onderafdeling veldvoetbal hebben gespeeld.

Art. 6b             Spelers die spelen in een betaald voetbal opleiding, mogen alleen spelen in de Standaardklasse.

Art. 6c             Jeugdspelers mogen in de Super-recreatieve en Recreatieve klasse uitkomen, indien zij bij de start van het toernooi de leeftijd van 15 jaar bereikt hebben en zij voldoen aan de artikelen 6 en/of 6a.

Art. 7               De toernooileiding wordt verzorgd door Zaalvoetbal Weert. Zaalvoetbal Weert zorgt voor de administratie van het toernooi, reserveert de benodigde sporthaluren, maakt een wedstrijdprogramma naar klasse en poule, verzorgt de uitslagen- en standenregistratie, stelt de prijzen beschikbaar, verzorgt de publiciteit etc. Daarnaast stelt Zaalvoetbal Weert  wedstrijdballen en lijnrechtervlaggen ter beschikking.

Art. 8               Wanneer 2 teams hetzelfde, dan wel een moeilijk te onderscheiden tenue dragen (e.e.a. naar oordeel van de scheidsrechter) is het eerstgenoemde team in het programma verplicht andere shirts, dan wel overgooiers, van duidelijk afwijkende kleur, aan te trekken. Zaalvoetbal Weert stelt deze zoveel mogelijk ter beschikking. De teams blijven in deze echter verantwoordelijk.

Art. 9               De teams spelen voor eigen risico. Zaalvoetbal Weert, noch een van de medewerkers aan het toernooi, kan aansprakelijk gesteld worden voor enigerlei schade in relatie tot het toernooi.

Art. 10             Alle deelnemers dienen er, naar beste vermogen, toe bij te dragen dat het toernooi voor alle betrokkenen, d.w.z. voor zichzelf, medespelers, tegenstanders, scheidsrechters, halbeheerders, kantinebeheerders, publiek, pers etc. op een sportieve, gezellige en aangename wijze verloopt.

Art.10a            De teams worden verantwoordelijk gehouden voor het gedrag van hun supporters in de sporthal, op de sportaccommodatie en op het parkeerterrein.

Art. 11             Voor zover dit reglement niet voorziet, beslist de toernooileiding.

 

 

II. SCHEIDSRECHTERS/LIJNRECHTERS.

 

Art. 12             De wedstrijden staan o.l.v. KNVB-zaalvoetbalscheidsrechters.

                         Wanneer geen KNVB-scheidsrechters beschikbaar zijn, wordt voor een gekwalificeerde vervanger gezorgd. Wanneer een scheidsrechter niet verschijnt zijn de beide teams verplicht zelf voor een scheidsrechter te zorgen. Mocht men niet tot een vergelijk kunnen komen en zou de wedstrijd derhalve niet doorgaan, dan worden beide teams beboet met voor ieder de helft van de kosten van het huren van een haluur.

Art. 13             Tegen de beslissingen van de scheidsrechter is geen beroep mogelijk.

Art. 14            Het eerstgenoemde team in het programma zorgt bij voorkeur (niet verplicht) voor een lijnrechter.

 

III. LEGITIMATIE

 

Art. 15             Ieder team levert bij inschrijving een lijst in met personalia van minimaal 7 spelers, die voor het team uitkomen. Deze lijst kan tot een maximum van 15 spelers worden aangevuld gedurende de poulefase van het toernooi. Aan de hand van de  spelerslijst (met minimaal 7 spelers) en de voorkeur van speelklasse (ingevuld op het inschrijfformulier) zal de organisatie het team in een klasse indelen.

Art. 16             Voor iedere wedstrijd wordt een wedstrijdformulier ingevuld met daarop de namen van alle spelers en coach die aan de betreffende wedstrijd deelnemen.

Art. 17             Iedere speler dient zich te legitimeren m.b.v. een KNVB/NZVB-spelerspas (veld of zaal), paspoort, rijbewijs of een ander legitimatiebewijs met een recente pasfoto. Fotokopieën van legitimatiebewijzen gelden niet!

Art. 18             Een speler die zich niet kan legitimeren wordt niet tot de wedstrijd toegelaten. Wanneer een team minder dan 5 spelers heeft die een geldig legitimatiebewijs kunnen overleggen, wordt de wedstrijd niet gespeeld en verliest het desbetreffende team de wedstrijd met 5-0. In dit geval bestaat er geen recht op gehele of gedeeltelijke restitutie van het inschrijfgeld. Dat zelfde geldt voor de tegenstanders van dit team.

Art. 19             Een wedstrijd mag niet beginnen alvorens alle controles zijn uitgevoerd en het wedstrijdformulier volledig is ingevuld en ondertekend.

 

IV. SANCTIES

 

Art. 20             Wordt een speler door de scheidsrechter uit de hal gezonden, dan geldt voor de betreffende speler een schorsing voor minimaal 2 wedstrijden. De toernooileiding kan deze straf desgewenst uitbreiden. Een dergelijke uitbreiding zal, met redenen omkleed, aan het betreffende team kenbaar worden gemaakt. De schorsing geldt totdat het team 2 wedstrijden heeft gespeeld voor het toernooi. (zie tevens het onderdeel “Sancties” op www.lentebeker.nl)

Art. 21             Het onderdeel “Sancties”, te vinden op www.lentebeker.nl, geldt als uitgangspunt voor alle sancties die genomen worden bij overtredingen die niet specifiek in dit reglement zijn benoemd. Bij het ontbreken van een sanctie (op deze site of in dit reglement) voor een specifieke overtreding, beslist de organisatie.

Art. 22             Bij een team dat niet verschijnt voor het spelen van een wedstrijd (en niet voldoet aan art. 22b) worden 3 winstpunten in mindering gebracht. Is de wedstrijd nog van belang voor de eindstand, dan wordt hij opnieuw en op kosten van het niet opgekomen team vastgesteld. Wanneer het betreffende team deze kosten niet wil voldoen, binnen een door de organisatie gestelde termijn, dan volgt diskwalificatie en wordt het team in de volgende editie niet toegelaten.

Art. 22a           Bij 2 maal niet verschijnen wordt het team gediskwalificeerd en ook in de volgende editie niet toegelaten.

Art. 22b           Een team dient zich (in noodgevallen) minimaal 48 uur voor aanvang van de wedstrijd bij de organisatie af te melden. In dat geval kan de scheidsrechter en de tegenstander nog ingelicht worden. Desondanks verliest het betreffende team de wedstrijd met 5-0.

Art. 22c           Wanneer een team zich minimaal 48 uur voor aanvang van de wedstrijd afgemeld heeft bij de organisatie komt art. 22 te vervallen.

Art. 23             Wordt een team op grond van art. 22 of 22a uit het toernooi verwijderd, dan bestaat geen recht op gehele of gedeeltelijke restitutie van het inschrijfgeld. Dat zelfde geldt voor de tegenstanders van dit team.

Art. 24             Vernieling aan kleedlokalen en sporthallen wordt bestraft met uitsluiting van het betreffende team. Ingeval van uitsluiting bestaat geen recht op gehele of gedeeltelijke restitutie van het inschrijfgeld, ook niet voor de tegenstanders. Daarenboven zullen de daders aansprakelijk worden gesteld voor de aangerichte schade.

Art. 25             Een team dat te laat verschijnt voor het spelen van een wedstrijd verliest de betreffende wedstrijd met 5-0. Voor het te laat verschijnen geldt een termijn van 10 minuten na de geprogrammeerde aanvangstijd.

Art. 26             Een team dat door de toernooileiding schuldig verklaard wordt aan het staken van een wedstrijd wordt onmiddellijk uit het toernooi gezet en wordt ook niet toegelaten bij de volgende editie van het Lentebekertoernooi. Bij uitsluiting geldt geen recht op gehele of gedeeltelijke restitutie van het inschrijfgeld. Dat geldt eveneens voor de tegenstanders van het betreffende team.

Art. 27             Neemt een niet gerechtigde speler deel aan een wedstrijd van een team, dan verliest het team de betreffende wedstrijd met 5-0 en de betreffende speler wordt voor de rest van het toernooi van deelname uitgesloten. Om als tegenstander tot deze maatregelen te komen zal een team een klacht in moeten dienen bij de organisatie en zelf met concrete bewijzen (bijv. wedstrijdformulier of schriftelijke (of e-mail) bevestiging van de KNVB) moeten aantonen dat de betreffende speler niet in de betreffende klasse mag spelen. Een klacht indienen kan tot uiterlijk 7 dagen nadat de betreffende wedstrijd is gespeeld. Hierna worden er geen klachten meer in behandeling genomen. Uiteraard kan de organisatie ook zelf tot deze sanctie overgaan indien blijkt (uit controle) dat er een niet gerechtigde speler werd opgesteld.

Art. 28             Blijkt een team in een klasse uit te komen waarin het, gezien de status van haar spelers, niet gerechtigd is uit te komen, dan wordt het betreffende team gediskwalificeerd (e.e.a. te bepalen door de organisatie).

Art. 29             Een team, dat in de Fair Play rankschikking (punten worden per wedstrijd toegekend door de scheidsrechter) een gemiddelde behaald van minder dan 6,0 wordt in het volgende Lentebekertoernooi niet meer toegelaten.

 

V. PRIJZEN EN PRIJSUITREIKING

 

Art. 30             De prijzenpot voor het toernooi van 2016 ziet er als volgt uit.

                         Alle klassen:                                            1ste         prijs           Lentebeker + geldprijs + bon

                                                                                            2de          prijs           beker          + geldprijs + bon

                         Fair Play Trofee:                                 voor het team met de hoogste Fair Play Score     

Art. 30a           Ieder team is verplicht om met minimaal 3 personen aanwezig te zijn bij de prijsuitreiking. Bij een lager aantal zal alleen de beker uitgereikt worden aan het betreffende team en komt de geldprijs/waardebon te vervallen.


 

VI. RANGLIJST

 

Art.31    Winnaar wordt het team, dat het meeste aantal wedstrijdpunten behaald in zijn of haar poule en de eindwedstrijd(en) wint. De verdere ranglijst richt zich eveneens naar het behaalde aantal wedstrijdpunten.

Art.32    Eindigen 2 of meer teams in een poule gelijk op voor de eindwedstrijden bepalende plaatsen, dan geldt als volgende schiftingscriterium het resultaat van de onderlinge confrontatie. Is dit gelijk dan geldt het doelsaldo van de betreffende teams. Is dit eveneens gelijk, dan geldt het aantal gescoorde doelpunten. Is dit ook gelijk dan wordt er geloot door de toernooiorganisatie.

Art.33    Eindigt een eindrondewedstrijd in een gelijkspel, dan worden direct na afloop strafschoppen genomen, naar KNVB–systeem, om tot een beslissing te komen.

Art.34    In alle klassen gaan de nummers 1 en 2 van iedere poule door naar de (kruis)finales. De nummer 1 van poule 1 speelt daarin tegen de nummer 2 van poule 2. De nummer 1 van poule 2 speelt dan tegen de nummer 2 van poule 1.

               

 

VII. KOSTEN EN WEDSTRIJDPROGRAMMA

 

Art.35    Alle halve finales (kruisfinales) en finales zijn gratis.

Art.36    Voor teams die over eigen sporthaluren beschikken bestaat de mogelijkheid deel te nemen aan het toernooi, met gebruikmaking van hun eigen sporthaluur. Door de toernooiorganisatie wordt aan sporthalhuur echter niet meer vergoed dan de sporthalprijs die aan de deelnemers in rekening wordt gebracht.

Art.37    Alle teams dienen er voor te zorgen dat € 150,- contant of via overboeking betaald is voor 1 maart 2016. Heeft het team op uiterlijk 1 maart  niet betaald dan volgt automatische diskwalificatie en wordt een reserveteam opgeroepen. Daarnaast dienen ook eventuele meerkosten voor 1 april betaald te zijn.

Art. 38   Alle teams ontvangen medio maart 2016 de indeling en een voorlopig wedstrijdprogramma specifiek voor hun team. Hierop kan nog tot een gestelde termijn gereageerd worden. Na deze datum/tijdstip worden alle eventuele wijzigingen doorgevoerd en is het wedstrijdprogramma definitief en wordt hier niet meer van afgeweken (vanwege het reserveren van haluren bij de gemeente). Alleen wanneer de KNVB nacompetitiewedstrijden ingelast voor teams, kan de organisatie nog besluiten om wedstrijden te verplaatsen.

Art. 39   De wedstrijden voor de halve finales (kruisfinales) worden door de organisatie vastgelegd en staan vast. Hier wordt niet van afgeweken in verband met reservering van haluren.

 

Vastgesteld op 21 april 2016 door de Activiteitencommissie van Zaalvoetbal Weert.